Aktualności

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sierosław I” w Sierosławiu

zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia

na

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2021 r. w Restauracji „Przylesie” w Sierosławiu ul. Bukowska 2A.

Porządek obrad

w I terminie godz. 09:30 * w II terminie godz. 10:00.

*Zgodnie z § 31 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SIEROSŁAW I” Walne Zebranie może odbyć się w drugim terminie, po upływie co najmniej 30 minut po godzinie podanej dla pierwszego terminu, jeżeli w zawiadomieniu podano taką możliwość i pouczono członków Stowarzyszenia, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób.


 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Członków Komisji Mandatowej.
 5. Wybór Członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wybór Członków Komisji Wyborczej.
 7. Zatwierdzenie Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej poprawność obrad.
 9. Wybory do Organów Stowarzyszenia.
 10. Dyskusja.
 11. Wyniki wyborów do Organów Stowarzyszenia.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności SOROD za 2019 i 2020 r.,
  2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności SOROD za 2019 i 2020 r.,
  3. Zatwierdzenie załącznika do bilansu finansowego za 2019 i 2020 r.,
  4. Wysokości i terminu wnoszenia składki członkowskiej/opłaty administracyjnej,
  5. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu – ( § 71 Regulaminu SOROD),
  6. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych -  ( § 71 Regulaminu SOROD),
  7. Planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej wszystkich użytkowników działek*– ( § 72 pkt.1 b) Regulaminu SOROD),
  8. Preliminarza finansowego na 2021 r. – ( § 29 pkt.1 c) Statutu SOROD),
  9. Innych dotyczących działalności Ogrodu.
  10. Sprawy różne.
  11. Zakończenie obrad.

 * Tylko w przypadku podjęcia inwestycji.

UWAGA!  Zaproszenie jest jednocześnie mandatem uprawniającym do głosowania.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 20 listopada  b.r. w godz. 8.00-10.00  w Biurze Zarządu.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami, które otrzymali Państwo wraz z zaproszeniem na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 29 sierpnia br., gdyż nie będą ponownie czytane na Nadzwyczajnym Zebraniu. Dla przypomnienia materiały te będą dostępne na naszej stronie internetowej po zalogowaniu się w zakładce informującej o zobowiązaniach za działkę. Ponadto preliminarz i załączniki do bilansów wywiesimy dodatkowo w gablocie przy zarządzie.

W przypadku gdyby rząd wprowadził nowe obostrzenia i zakazy związane z pandemią, informujemy, że zebranie zostanie odwołane i przeniesione na najbliższy możliwy termin. Prosimy śledzić komunikaty rządu na bieżąco. My ze swojej strony postaramy się poinformować Państwa o takiej okoliczności możliwie jak najszybciej wszystkimi dostępnymi kanałami (wykluczając Pocztę).

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd SOROD Sierosław I

                                                                                                                                                                                                                                                              Sierosław dnia, 11.11.2021 r.


 

KOMUNIKAT!!! 

KONTENERY NA ODPADY BIODEGRADOWALNE BĘDĄ UDOSTĘPNIONE DO DNIA 31.10.2021 R.

 

 

 Sierosław, dnia 20.10.2021 r.

 


 

Opłaty za działkę w 2021 r.
Szanowni działkowcy!

 

Informujemy, że w związku z epidemią wywołaną przez koronawirusa Zarząd ROD Sierosław I w Sierosławiu podjął decyzję o przesunięciu terminu na odbycie Walnego Zebrania do

31 sierpnia 2021 r.

W związku z powyższym, Zarząd Stowarzyszenia ROD Sierosław I w Sierosławiu w celu zabezpieczenia ekonomicznego i prawidłowego funkcjonowania Ogrodu do momentu odbycia Walnego Zebrania, zwraca się z uprzejmą prośbą do działkowców o wnoszenie opłat za działkę według wskazanych wysokości.

Ponadto informujemy, iż z uwagi na podwyżkę opłat za wywóz śmieci i odpadów zielonych przez ZGK Tarnowo Podgórne Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu opłat za śmieci.

Ewentualne zmiany opłat będą korygowane po Walnym Zebraniu.

 

 

Zarząd SOROD Sierosław I

 Sierosław, dnia 01.05.2021 r

 

 


 

INFORMACJA

Zarząd SOROD Sierosław I informuje, iż dyżury Biura Zarządu zostały wznowione.

Zapraszamy w każdą sobotę w godzinach od 800 do 1000.

Sierosław, dnia 31.03.2021 r

 


 

!!! APEL O POMOC POGORZELCOM!!!

W niedzielę dnia 6 grudnia b.r. miał miejsce pożar domku na działce nr 31. Państwo Wojciechowscy nabyli tę działkę w dniu 4 grudnia b.r. wprowadzając się tam z trójką dzieci. Sytuacja ich jest na tyle tragiczna, że potrzebują wszelkiej pomocy głównie finansowej na jak najszybszą odbudowę altany. Czasowo otrzymali  dzięki pomocy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne i Ośrodka Pomocy Społecznej zakwaterowanie w hostelu Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy.

Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o dobrowolne wpłaty bezpośrednio na konto Pani Moniki Wojciechowskiej. Pomóżmy rodzinie, która od Mikołaja dostała taki prezent.

Nr konta 49 1090 2590 0000 0001 2202 4727

Zarząd SOROD Sierosław I

 


 

KOMUNIKAT!!!

W związku z sytuacją epidemioloigiczną w kraju wszystkie płatności za działkę prosimy regulować przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia.

Zarząd SOROD Sierosław I.

Sierosław, dnia 16.11.2020r.

 

 


 

INFORMACJA!!!

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy COVID-19 na terenie całego kraju, Biuro Zarządu będzie nieczynne do odwołania.

Zarząd SOROD Sierosław I

 

Sierosław, dnia 30.10.2020r.

 


 

INFORMACJA

Informujemy, że Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego Sierosław I w Sierosławiu otrzymało od Samorządu Województwa Wielkopolskiego 17 200 zł na dofinansowanie infrastruktury ogrodowej.

Zarząd SOROD SIEROSŁAW I

Sierosław, dnia 28.07.2020r.

 


 

KOMUNIKAT

Z przykrością informujemy, że w tym roku Dzień Działkowca się nie odbędzie.

Zarząd SOROD Sierosław I

 

Sierosław, dnia 28.07.2020r.

  


 

 

KOMUNIKAT!

Zarząd SOROD Sierosław I w Sierosławiu informuje, iż Biuro Zarządu wznawia dyżury od najbliżej soboty, tj. od 06.06.2020r. Biuro będzie czynne w każdą sobotę w godzinach od 800 do 1000.

Sierosław, dnia 03.06.2020r. 

 


 

Apel

Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego ROD SIEROSŁAW I w Sierosławiu w sprawie
korzystania z działek w ROD w czasie epidemii

 

Mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią zachowujmy, niezbędne w obecnej sytuacji, środki ostrożności i zabezpieczeń. Nie dopuszczajmy, aby na naszym terenie przebywały osoby trzecie. Przebywajmy tylko na swojej działce. Unikajmy bezpośrednich kontaktów pomiędzy działkowcami. Respektujmy wszystkie inne, a dające się przenieść na grunt naszego ogrodu, zakazy. Np. dzieci do lat 18-tu nie powinny bez opieki osoby dorosłej opuszczać swojej działki. Nie wolno w tym okresie korzystać z placu zabaw oraz boiska. W tej wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji – chodzi bowiem o zdrowie i życie nas wszystkich – działkowców, naszych rodzin i całego społeczeństwa. Postępujmy odpowiedzialnie. Tylko wtedy mamy szansę na zachowanie unikalnej dziś możliwości – bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych – na działce w ROD.

Bądźmy zdrowi!

 

Zarząd SOROD


 

Szanowni Działkowcy!

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju mając na uwadze bezpieczeństwo, a także wprowadzony w dniu 13 marca 2020 roku przez Premiera RP stan zagrożenia epidemicznego - Zarząd SOROD Sierosław I w Sierosławiu podjął decyzję o

ODWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

zaplanowanego na 18 kwietnia 2020 roku i przeniesienia go na termin późniejszy.

O wyznaczeniu terminu Walnego Zebrania zostaniecie Państwo powiadomieni listownie.

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia ciągłości finansowej ogrodu, Zarząd będzie pobierał od działkowców zaliczki z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia w 2020 roku, w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał Walnego Zebrania podjętych w ubiegłym roku.

 

Zarząd SOROD Sierosław I w Sierosławiu

Sierosław, dnia 16.03.2020r.

 

 


 

KOMUNIKAT!!! 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Sierosław I w Sierosławiu informuje, iż strona naszego Ogrodu uległa modernizacji.

Każy z działkowiczów będzie mógł sprawdzić na stronie swoje aktualne zobowiązania za działkę (zakładka opłaty-"informacje o zaległych opłatach").

Aktualizacja zobowiązań będzie raz w miesiącu (do 5-go każdego miesiąca).

Indywidualny login i hasło jest do odbioru w Biurze Zarządu, w każdą sobotę w godzinach od 800do 1000.

Sierosław, dnia 29 kwietnia 2019r.

 


 

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Sierosław I w Sierosławiu - apeluje do działkowców

SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE

 • pamiętaj, że psie odchody mogą być źródłem wielu chorób odzwierzęcych np; toksokarozy bądź toksoplazmozy i zawierają jaja wielu pasożytów

Dlatego bardzo prosimy - sprzątaj po swoim pupilu!!!

TO NIE JEST KUPA ROBOTY

natomiast jeśli nie sprzątniesz

JEST KUPA WSTYDU!!!

 


 KOMUNIKAT

Zarząd Stowarzyszenia SOROD Sierosław I w Sierosławiu zaprasza wszystkich użytkowników działek na facebooka. 

Link do grupy: https://www.fecebook.com/groups/271551360049774/

 

 


 

KOMUNIKAT!!!

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Sierosław I w Sierosławiu informuje, iż zgodnie z paragrafem 8 pkt 3 a) Regulaminu SOROD Sierosław I, na terenie ogródków działkowych obowiązuje zakaz wynajmowania (podnajmowania) części lub całej działki do płatnego lub bezpłatnego użytkowania lub stałego zamieszkania.

Niestosowanie się do w/w paragrafu może skutkować rozwiązaniem umowy dzierżawy przez Zarząd.

 

Zarząd SOROD

 

 


 

UWAGA DZIAŁKOWCY!!!

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Sierosław I w Sierosławiu informuje, iż zgodnie z Art.16 pkt.2 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się w ROD wydawane jest na wniosek;

1) Stowarzyszenia Ogrodowego - w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego;

2) Działkowicza - w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z działki

Zarząd SOROD

   


 

INFORMACJA

Wszyscy działkowicze chętni do wymiany liczników energii elektrycznej na trójfazowe, proszeni są o składanie wniosków do Zarządu SOROD Sierosław I.

Wymiana licznika będzie możliwa po zweryfikowaniu przez elektryka możliwości technicznych.

Ponadto informujemy, iż wszystkie koszty związane z wymianą i zakupem nowego licznika ponosi działkowiec.

Zarząd SOROD 

 


 

UWAGA!!!

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Sierosław I w Sierosławiu informuje, iż brama nr 2 (część mechaniczna) jest bramą awaryjną i służy do wjazdu i wyjazdu na teren ogrodu wyłącznie w przypadku gdy zostanie wyłączone zasilanie elektryczne.

W związku z powyższym w sytuacji awaryjnej klucz do bramy jest dostępny u Gospodarza tel: 607 399 141.

Zarząd SOROD

 

          


 

UWAGA DZIAŁKOWCY 

 Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Sierosław I informuje, iż Biuro Zarządu  czynne jest w każdą sobote w godzinach od 800 do 1000.

                                                                                                                      Zarząd SOROD

 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                          


 

WAŻNY KOMUNIKAT!

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO SIEROSŁAW I W SIEROSŁAWIU INFORMUJE, IŻ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 3/2016 PODJĘTĄ NA ZEBRANIU ZARZĄDU W DNIU 30 STYCZNIA 2016 R. WSZYSCY DZIAŁKOWICZE, KTÓRZY ZALEGAJĄ Z OPŁATAMI ZA DZIAŁKĘ NA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ 100 ZŁ ( słownie: sto złotych), BĘDĄ MIELI WYŁĄCZANY PRĄD.

 

                                                                                                                                                                                 Zarząd SO ROD

 


 

 

          

KOMUNIKAT!!!

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ROD SIEROSŁAW I INFORMUJE, IŻ W PRZYPADKU BRAKU PRĄDU WYJAZD I WJAZD NA TEREN OGRODU MOŻLIWY JEST BRAMĄ NR 2, ZA POMOCĄ KLUCZA OD FURTKI.

 

Zarząd SO ROD

 


 

 

INFORMACJA !

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Sierosław I informuje, iż zgodnie z regulaminem § 30 pkt 4, każdy działkowiec prowadzący remont budowlany powinien zamówić na własny koszt w wyspecjalizowanej firmie, kontener przeznaczony na gruz, opakowania i odpady wielkogabarytowe, który po przeprowadzonym remoncie powinien wywieźć.

Dotyczy to również osób, które przejmują prawo do użytkowania działki.

 

                                                                                                             Zarząd SOROD

 

                                                 

 

                                                                                                                                                               

 


 

 UWAGA DZIAŁKOWCY

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Sierosław I w Sierosławiu przypomina, że zgodnie z § 22 Regulaminu naszego Stowarzyszenia:

1. Na terenie działki powinno być miejsce do parkowania pojazdów mechanicznych. Samochody można ponadto parkować na wyznaczonych parkingach w ROD.

2. Zabrania się na terenie ogólnodostępnym ROD postoju pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do tego celu.

 

Dlatego Zarząd prosi ze względów bezpieczeństwa o nieparkowanie samochodami na wąskich alejkach, na których nie ma w takiej sytuacji możliwości przejazdu np. dla pogotowia ratunkowego.

 

                                                                                                         Zarząd SO ROD